YOUR MANDATE

OUR STRATEGY

COMMON TRIUMPH

Profil advokátskej kancelárie

Advokátska kancelária MST PARTNERS, s.r.o. bola založená skúsenými advokátmi, ktorí v období rokov 2001 až 2010 pracovali v jednej z najvýznamnejších slovenských advokátskych kancelárií. Naše profesionálne skúsenosti majú základ v participácii na nastaveniach významných obchodných transakcií a v riešení a zastupovaní závažných a mediálne známych káuz. Našou snahou bolo a je zachovať nastavené kvalitatívne štandardy poskytovaných právnych služieb a naďalej rozvíjať profesionálny team v rámci kancelárie MST PARTNERS, s.r.o.
MST PARTNERS, s.r.o. pozostáva z 3 partnerov ďalších 6 advokátov a 2 koncipientov, pričom spolupracujeme aj s ďalšími externými advokátmi v rámci stredného aj východného Slovenska. Všetci členovia nášho teamu majú plynulú angličtinu a /alebo nemčinu.
Našim klientom poskytujeme komplexné právne služby prierezovo naprieč jednotlivými právnymi odvetviami. Špecializujeme sa na právo nehnuteľností a development vrátane infraštruktúrnych projektov realizovaných v režime zmlúv FIDIC, právo duševného vlastníctva, reklamné a mediálne právo, pracovné právo, právo verejného obstarávania, právo IT, konkurzné práv o, exekučné právo, ústavné právo, súdne spory a rozhodcovské konania, bankové právo, poistné právo, právo nekalej súťaže a otázky ochrany zahraničných investícií alokovaných v SR.
Profesionalitu našich riešení a stratégií postupov dokumentuje dlhoročná spolupráca s významnými zástupcami business sféry, ako aj subjektami verejnej správy.
Popri poskytovaní právnych služieb sa venujeme aj publikačnej činnosti týkajúcej sa ťažiskových oblastí nášho pôsobenia, ako sú súdne spory, poisťovníctvo, verejné obstarávanie a zmluvné vzťahy regulované režimom FIDIC. Advokátska kancelária pôsobí v Bratislave aj v Košiciach.