Oblasti pôsobnosti

Cieľom našej poradenskej činnosti je zabezpečiť nášmu mandantovi podklady pre jeho rozhodovanie v ďalšom konaní. Ak je potrebné súdne konanie, preberáme jeho zastupovanie.

Advokátska kancelária pôsobí v Bratislave aj v Košiciach.

Advokáti a advokátski koncipienti sú činní v týchto právnych oblastiach:

 • obchodné právo
 • občianske právo vrátane ochrany osobnosti
 • verejné obstarávanie
 • právo duševného vlastníctva
 • developerské projekty
 • práva k ochranným známkam, nekalá súťaž
 • riešenie sporov
 • právo hospodárskej súťaže
 • správne právo
 • GDPR
 • právo informačných technológií
 • ústavné právo
 • územná samospráva

Advokátska kancelária MST PARTNERS, s. r. o. poskytuje právne služby v nasledujúcich jazykoch:

 • slovenský
 • český
 • anglický
 • nemecký

“The lawyers’ truth is not Truth, but consistency or a consistent expediency.”

Henry David Thoreau